Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden – MijngeheimeLiefde
Inleiding
De website MijnGeheimeLiefde en haar overige diensten, hierna te noemen MijnGeheimeLiefde, worden onder de volgende voorwaarden aangeboden. Door van deze website of overige diensten gebruik te maken, gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden. Deze disclaimer kan op elk en enig moment aangepast worden en wijzigingen zijn werkend vanaf het moment van plaatsing op de MijnGeheimeLiefde site. Het eerste deel van de algemene voorwaarden is van toepassing op alle diensten van MijnGeheimeLiefde (inclusief het gebruik van de website door niet geregistreerde gebruikers). Het tweede deel, de aanvullende abonnementsvoorwaarden geldt voor geregistreerde (betalende en niet betalende) gebruikers.
Deel 1 - Algemene Voorwaarden
Eerlijk gebruik
Het is niet toegestaan om van de MijnGeheimeLiefde diensten gebruik te maken op een manier die andere gebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van onze diensten zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen of met gebruikmaking van andere dan de eigen persoonlijke inloggegevens van afgesloten onderdelen van de dienstengebruik te maken.
Intellectuele eigendomsrechten
Alle op MijnGeheimeLiefde gepubliceerde bijdrages en afbeeldingen zijn beschermd m.b.t. het auteursrecht. Vooraf moet de aanbieder door de wet op auteursrechten om toestemming worden gevraagd bij wat voor gebruik dan ook. Hierop moet door de aanbieder worden toegestemd. Dit is van toepassing op het kopiëren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken c.q. het weergeven van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Prints, fotokopieën en downloads van MijnGeheimeLiefde mogen alleen plaatsvinden voor persoonlijk privé gebruik en niet voor commerciële doeleinden, tenzij toestemming van MijnGeheimeLiefde is gegeven. Bij het in strijd handelen met dit artikel wordt u direct, zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is, een boete verschuldigd van €1250, plus €300 per persoon wiens gegevens u in strijd met dit verbod gebruikt. Het claimen van deze boete laat de overige rechten van MijnGeheimeLiefde ter zake hiervan onverlet, waaronder het recht nakoming van dit verbod te eisen en het recht op vergoeding van geleden schade. Wij wijzen u er ook op dat ongeautoriseerd gebruik van de gegevens van onze gebruikers in strijd is met de wet en mogelijk strafbaar. In voorkomende gevallen zullen wij handelen naar de wet en aangifte doen.
Blokkering bij misbruik
Indien u de voorwaarden van MijnGeheimeLiefde schendt, dan heeft MijnGeheimeLiefde het recht u zonder nadere ingebrekestelling de verdere toegang tot de diensten van MijnGeheimeLiefde te ontzeggen en uw gegevens van de systemen van MijnGeheimeLiefde te verwijderen, onverminderd de overige rechten van MijnGeheimeLiefde. Het vermelden van of verwijzen naar privégegevens, zoals email adres, telefoon nummer, webadres etc. zal leiden tot uitsluiting van een profiel, ook indien lid een premium abonnement bij MijnGeheimeLiefde heeft.
 • specifiek ongepaste seksueel getinte omschrijvingen kunnen door ons worden geweigerd, ook indien het lid een premium abonnement heeft.
 • berichten die verstuurd worden met het gebruik van scheldwoorden, beledigingen,grof, niet respectvol, bedreigend, obsceen zijn of die anderszins in strijd zijn met wetgeving of de goede zeden zowel in een profiel of in onderlinge berichten, dan wel het lastig blijven vallen van niet gewenste berichten kan leiden tot uitsluiting van een profiel, ook indien met een premium abonnement heeft.
 • het gebruik van scheldwoorden, beledigingen etc. zowel in een profiel of in onderlinge berichten, dan wel het lastig blijven vallen van niet gewenste berichten kan leiden tot uitsluiting van een profiel, ook indien met een premium abonnement heeft.
 • Indien u inbreuk maakt op de privacy van andere leden, kan en zal dit tot onmiddellijke schorsing/verwijdering leiden.
 • Indien u herhaaldelijk de algemene gebruiksvoorwaarden overtreedt kan dit leiden tot een schorsing/verwijdering.
Aansprakelijkheid
MijnGeheimeLiefde besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van de diensten. MijnGeheimeLiefde kan echter niet instaan voor de continue beschikbaarheid van haar diensten, voor de juistheid van al de op deze website voorkomende gegevens en/of het voorkomen van ongeautoriseerd gebruik daarvan door derden. Wij benadrukken dat het gebruik van de diensten voor eigen risico is. MijnGeheimeLiefde, noch haar bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers of agenten aanvaarden aansprakelijkheid voor opgelopen schade door het gebruik hiervan. Indien MijnGeheimeLiefde onder omstandigheden geen beroep toekomt op de bovenstaande beperking van aansprakelijkheid, zal haar aansprakelijkheid tegenover een gebruiker van haar diensten in ieder geval beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan de totale vergoeding die MijnGeheimeLiefde in de 6 maanden voorafgaande aan het schadeveroorzakende feit van de betreffende afnemer heeft ontvangen voor die diensten. Iedere gebruiker van de diensten van MijnGeheimeLiefde zal MijnGeheimeLiefde vrijwaren van claims van derden die op enigerlei wijze voortvloeien uit zijn gebruik van de diensten van MijnGeheimeLiefde en alle ter zake daarvan door MijnGeheimeLiefde gemaakte kosten vergoeden (inclusief kosten van juridische bijstand).
Aanpassingen dienstverlening en voorwaarden
Geregistreerde, betalende gebruikers worden waar mogelijk ten minste 1 maand van te voren ingelicht over ingrijpende aanpassingen via email of een publicatie op de website. Bij urgente situaties zoals (dreigend) misbruik, overheidsmaatregelen of overmacht kan een kortere termijn worden gehanteerd. MijnGeheimeLiefde heeft het recht van tijd tot tijd haar dienstverlening en/of deze voorwaarden aan te passen en/of geheel of gedeeltelijk te staken.
Klantenservice
Heeft u klachten, vragen en/of opmerkingen dan kunt u deze via het contactformulier op de site mailen aan de klantenservice. Voor problemen omtrent uw betaling kunt u ook telefonisch contact opnemen. Het telefoonnummer vindt u op de klantenservice pagina. Houdt u er rekening mee dat vragen die betrekking hebben op de site en waarvan het antwoord daarop is te vinden niet worden beantwoord. Vragen dienen duidelijk en uitvoerig te worden gesteld, inclusief eventuele foutcodes of foutmeldingen.
Nederlands recht
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil over de uitleg van een begrip of bepaling van deze algemene voorwaarden, zal Nederlands de taal van uitleg zijn. De rechtbank van Amsterdam wordt bevoegd beschouwd om te oordelen over elk geschil dat verband houdt met deze algemene voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot hun geldigheid, interpretatie, uitvoering en/of beëindiging en de gevolgen daarvan.
Eigenaar van de website
Interactive Contact Company. Koninginnegracht 19, 2514 AB, 's Gravenhage, KvK: 63609312, BTWnummer: NL855312816B01

Deel 2 - Aanvullende abonnementsvoorwaarden
Eigen verantwoordelijkheid
Inschrijving bij MijnGeheimeLiefde staat open voor privé personen van ten minste 18 jaar die een relatie/affaire wensen aan te gaan met iemand anders die op zoek is naar een nieuwe relatie/affaire. Wij oordelen niet over de morele aspecten van relaties/affaires, maar anderen (inclusief uw eventueel bestaande partner) mogelijk wel. Uw gebruik van onze diensten is volledig uw eigen verantwoordelijkheid en komt uitdrukkelijk voor uw eigen risico. Uw inschrijving is in principe anoniem. Wij vragen bij registratie niet om uw naam of adresgegevens (behalve waar noodzakelijk ter verwerking van betalingen). Als u uw gebruik van onze diensten ook verder zoveel mogelijk privé wilt houden, raden wij u aan om voorzichtig om te gaan met het delen van uw naam en contactgegevens bij het gebruik van de diensten en bijvoorbeeld niet een email adres te gebruiken waarin uw eigen naam (of die van uw werkgever) voor komt. Overigens behouden wij ons het recht voor om, bij vermoedens van misbruik of onrechtmatig handelen,wel om uw gegevens te vragen of deze te achterhalen om u hiervoor te kunnen aanspreken.
Gebruiksvoorwaarden bij een abonnement
 • Om u in te schrijven moet u ten minste 18 jaar oud zijn.
 • De gebruikersnaam en wachtwoord behorende bij uw inschrijving zijn enkel voor strikt persoonlijk gebruik
 • Informatie die u over uzelf geeft bij inschrijving en gebruik van onze diensten dient correct en niet misleidend te zijn. Wij kunnen steekproefsgewijs hierop controle uitvoeren.
 • Het is verboden telefoonnummers, achternamen, URL's, e-mail adressen of andere persoonlijk herleidbare informatie in uw gebruikersnaam, in uw algemene profiel gegevens of in openbare meldingen op de website contactgegevens op te nemen. Uiteraard kunt u dergelijk gegevens wel delen in 1-op-1 contacten met andere gebruikers.
Algemene Gebruiksvoorwaarden MijnGeheimeLiefde
 • Behandel alle gebruikers met respect en fatsoen. Is er geen interesse in uw reactie, stop dan met verdere benadering van de betreffende gebruiker. Bij klachten van andere gebruikers kunnen wij controles op uitgewisselde berichten uitvoeren.
 • Om de kwalitatieve uitstraling van deze website te waarborgen, mogen afbeeldingen waarop geslachtsdelen te zien zijn niet als openbare profielfoto worden ingesteld. In de albumfoto's zijn deze ook niet toegestaan.
 • U dient uw inloggegevens geheim te houden en met geen enkele derde voor geen enkel doel te delen. U bent verantwoordelijk voor ieder gebruik en misbruik van uw inloggegevens. Als u misbruik van uw gegevens vermoedt, dient u dit direct aan MijnGeheimeLiefde te melden.
 • U dient zich bij het gebruik van de website aan de wet te houden en zich verder te onthouden van beledigende, lasterlijke, discriminerende, agressieve, opruiende, pornografische of onrechtmatige uitingen.
 • Er mogen geen berichten verstuurd worden die grof, niet respectvol, bedreigend, obsceen zijn of die anderszins in strijd zijn met wetgeving of de goede zeden.
 • Als u teksten of beelden op de website plaatst, staat u er voor in dat u hiertoe gerechtigd bent en deze geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden.
Voorwaarden abonnementen
Een gratis lidmaatschap biedt de mogelijkheid om zonder kosten zich te oriënteren op de website. Het gratis lidmaatschap kan te allen tijde worden opgezegd. Met een gratis lidmaatschap is het niet mogelijk contacten te maken met andere leden. Voor het betaalde abonnement gelden de prijzen als bij de aanbieding daarvoor op het moment van registratie vermelde voorwaarden. Vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

Als een nieuw abonnement wordt aangegaan zal het bedrag in één keer worden geïncasseerd. Het abonnement wordt na de looptijd van het abonnement automatisch met 1 maand verlengd voor het maandbedrag als waarvoor het oorspronkelijk is aangegaan (een abonnement met een looptijd van 3 maanden wordt dus telkens voor 1 maand verlengd tegen het oorspronkelijke maandtarief na aflopen van de oorspronkelijke looptijd), tenzij tijdig opgezegd.
Herroepingsrecht
Opzeggen dient u zelf op de website te regelen. U gaat hiervoor naar de pagina: ’Mijn membership’ en klikt rechtsboven op de roodkleurige link ‘Wijzig de status van je membership’. Zodra u de status van uw abonnement in ‘aflopend’ heeft veranderd en de wijziging heeft opgeslagen, ontvangt u een bevestiging van uw opzegging per email. Pas wanneer u per een email een ontvangstbevestiging heeft ontvangen van uw opzegging, is de opzegging rechtsgeldig. Mocht u de email niet ontvangen, neem dan contact op met de klantenservice.

Indien u gebruik maakt voor de betaling via IDEAL automatische incasso, wordt bij verlenging uw abonnementsgeld voor de volgende periode automatisch afgeschreven. Bij andere betaalmethoden ontvangt u een bericht, per email, die u voor de ingangsdatum van de verlenging moet betalen, bij gebreke waarvan uw account wordt geblokkeerd totdat de betaling is ontvangen. Indien u de verdere toegang wordt geweigerd in verband met een schending door u van de voorwaarden van onze diensten, ontvangt u geen terugbetaling van enige betaalde vergoeding, onverminderd ons recht u aan te spreken voor ter zake door ons geleden schade of gemaakte kosten. U kunt uw betaalde abonnement niet tussentijds opzeggen. U kunt uiteraard wel uw gebruik staken en uw profiel verwijderen (bijvoorbeeld omdat u een relatie heeft gevonden), maar dit geeft geen recht op terugbetaling van enige reeds betaalde vergoeding.

Als betalend lid kunt u een beroep doen op de wettelijke bedenktermijn van 14 werkdagen. Deze bedenktermijn gaat in op het moment van bestelling. Ontbinding van de overeenkomst dient u binnen de bedenktermijn via het reactieformulier aan te vragen via de klantenservice en is pas geldig zodra u hiervan een bevestiging per e-mail ontvangt. Zodra u berichten van andere deelnemers hebt geopend of zelf handmatige berichten heeft verstuurd, kunt u geen beroep meer doen op deze bedenktermijn.

Indien een gratis dienst wordt veranderd in een betalende dienst, dan worden enkel kosten in rekening gebracht na het expliciete akkoord van de gebruiker met de kosten. Voor betalende gebruikers gaan wijzigingen met betrekking tot de prijzen van de diensten pas in bij de eerst volgende verlenging van het betaalde abonnement.
Opzegtermijn
Profiel verbergen/verwijderen
Voordat u uw profiel kunt verwijderen dient u eerst uw abonnement status in aflopend te veranderen, anders gezegd; opzeggen, met in acht neming van de opzegtermijn. Staat de status van uw profiel op aflopend dan kunt u uw profiel verbergen/verwijderen via uw account pagina.
Privacy en Veiligheid
Voor MijnGeheimeLiefde is uw veiligheid en privacy van hoge prioriteit. Uw gegevens zullen door MijnGeheimeLiefde enkel worden gebruikt om u de door u gewenste diensten te leveren conform deze voorwaarden en u over onze eigen diensten/producten van Interactive Contact Company te informeren. Wij hebben vergaande maatregelen genomen om uw gegevens tegen misbruik te beschermen en geven uw gegevens nimmer zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden door.

Wij wijzen u overigens ook op uw eigen verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventueel misbruik door derden van gegevens welke u (via onze diensten) aan derden verstrekt.
Beveiliging van gegevens
MijnGeheimeLiefde is zo opgezet dat het e-mailcontact altijd via het interne anonieme mailsysteem van de site kan verlopen. MijnGeheimeLiefde is zodanig beveiligd dat uw gegevens in een veilige omgeving zijn opgeslagen. Uit beveiligingsoverwegingen logt MijnGeheimeLiefde bij inloggen het IP-adres van uw computeraansluiting. MijnGeheimeLiefde behoudt zich het recht voor om, in geval van misbruik, aan de hand van het IP-adres persoonlijke gegevens over u en uw aansluiting te achterhalen. Gebruikers van de diensten van MijnGeheimeLiefde worden er echter wel op gewezen dat het onmogelijk is om ieder ongeautoriseerd gebruik en ieder ongewild verlies van gegevens volledig uit te sluiten. MijnGeheimeLiefde heeft geen aansprakelijkheid indien ondanks de genomen maatregelen ingevoerde gegevens alsnog worden aangetast, verloren gaan of door ongeautoriseerde personen worden gebruikt, tenzij er sprake is van bewezen opzet of bewuste roekeloosheid van MijnGeheimeLiefde.
Site rendered in 0.095 seconds